ก๊าซชีวะภาพ คืออะไร อย่ามองข้ามคุณค่าที่คุณจะได้รับรู้?

สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละอย่างนั้นล้วนแล้ว แต่มีที่ไปที่มาที่แตกต่างกัน ก๊าซชีวะภาพ     ตามแหล่งที่เกิดและสะสารที่เป็นส่วนประกอบ  ในโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตต่างๆ เกิดขึ้นมามากมาย และสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่ที่จะต้องการพลังงานในการดำรงชีวิต อย่างเช่นมนุษย์เราก็ต้องการพลังงานในการดำรงชีวิตเช่นเดียว

และพลังงานหลักๆ ที่เรานำมาใช้นั้นได้มาจากปิโตเลียม นั่นก็คือน้ำมันดิบนั่นเอง สิ่งเหล่านี้ใช้เวลานานเป็นอย่างมากกว่าที่มันจะกลายมาเป็นน้ำมันให้เราได้ขุดเจาะเพื่อที่จะนำมาใช้อย่างในปัจจุบัน

พลังงานที่ได้มาจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์  ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเริ่มที่จะมีปริมาณน้อยลงเรื่อยๆ อย่างน่าตกใจดังนั่นเราจึงพยายามที่จะหาพลังงานอย่างอื่นที่สามารถนำมาใช้ทกแทนพลังงาน  ที่ได้มาจากการทับถมของวากพืชวากสัตว์ที่เราเรียกกันว่าปิโตเลียม สำหรับพลังงานทดแทนที่เรานำมาใช้ในปัจจุบันนั่นก็มีอยู่มากมาย

อย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานงานลม เป็นต้น พลังงานเหล่านี้ล้านแล้วแต่เป็นพลังงานที่สะอาดที่นิยมนำมาใช้กัน และพลังงานทดแทนอีกชนิหนึ่งที่เรานำมาใช้กันอีกอย่างนั่นก็คือ   ก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวภาพนั่นเป็นก๊าซที่ได้มาจากของเสียต่างๆ  ก๊าซชีวภาพมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไบโอก๊าซ ซึ่งก๊าซที่ว่านี้เกิดจากการหมักของเสียจากการเกษตรและปศุสัตว์ในระบบปิดหรือในสภาวะไร้อากาศ

อย่างเช่นมูลสุกร มูลโค มูลไก่ น้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม หรือแม้แต่โรงงาน    เอทานอล ซึ่งก๊าซที่ได้60% คือก๊าซมีเทน แล้วนอกนั่นคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์28-38% และก๊าซอื่นๆ           อีกประมาณ2% แต่ก่อนที่เราจะนำก๊าซชีวภาพไปใช้ได้นั้นจะต้องนำไปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวะภาพกันก่อน

ด้วยการลดความชื้น ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไฮโดรเจาซัลไฟด์ เพื่อที่จะกำจัดสิ่งที่จะทำให้ท่อส่งก๊าซเกิดความเสียหายได้ และให้ปริมาณก๊าซมีเทนสูงสุดนั้นเอง นอกจากเราจะสามารถนำก๊าซชีวภาพนี้มาผลิตพลังงานความร้อนโดยเป็นเชื้อเพลิงครัวเรือน และผลิตความร้อนในโรงงานทางการเกษตรขนาดเล็กแล้ว เรายังสามารถนำเอาก๊าซชีวะภาพมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และยังเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ได้อีกด้วย

สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรานั่นบางทีเรา อาจที่จะมองไม่เห็นประโยชน์ของมันอย่างของเสียต่างๆ อย่างมูลของสัตว์ใครจะไปคิดว่าจะสามารถนำมาทำเป็นพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้ในครัวเรือนได้ แถม     ยังประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานที่เป็นกาวหุงต้มอีกด้วย เพราะก๊าซชีวะภาพก็สามารถนำมาใช้ทดแทนการได้ แถมยังทอดไข่ได้สุกอีกด้วยโดยไม่เปลื่ยงเงินค่าแก๊ส

 

สนับสนุนโดย.    UFABET เว็บตรง